Jesteś tutaj
Strona główna > wydarzenia

Unia Przedsiębiorców w Jedliczu

Z inicjatywy dwudziestu przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze, 9 marca 2019 r. w Gminie Jedlicze powstała Unia Przedsiębiorców. Wspólnie ułożony i zatwierdzony statut, który nakreśla cele oraz zasady działania Stowarzyszenia: Unia Przedsiębiorców w Jedliczu, publikujemy poniżej, jednocześnie zapraszając nowych chętnych do zasilania szeregów Unii.  Telefon kontaktowy: 605 682 499. Więcej informacji po rejestracji w sądzie.

Statut Stowarzyszenia Unia Przedsiębiorców w Jedliczu
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
Nazwa Stowarzyszenia brzmi „Unia Przedsiębiorców w Jedliczu” zwane dalej „Unią Przedsiębiorców”.
Unia Przedsiębiorców działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, póz. 855) oraz niniejszego statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i uchwał Zarządu UG
Unia Przedsiębiorców posiada osobowość prawną.
Unia Przedsiębiorców jest samorządnym, niezależnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
Unia Przedsiębiorców opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
Unia Przedsiębiorców może prowadzić działalność gospodarczą w odrębnych przepisach prawa, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Unia Przedsiębiorców prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem Członków Unii Przedsiębiorców.
§ 2.
Unia Przedsiębiorców działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jedlicze.
§ 3.
Unia Przedsiębiorców może być członkiem krajowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działalności, jak również prowadzić z nimi współpracę.
Unia Przedsiębiorców może tworzyć z własnej inicjatywy fundacje i spółki prawa handlowego w celu realizacji własnych celów.
Rozdział II
Cele Unii Przedsiębiorców i formy ich realizacji
§ 4
Celem Unii Przedsiębiorców jest działalność, która nie jest sprzeczna z wymogami katolickiej nauki społecznej oraz etyki życia gospodarczego, a w szczególności:
Zrzeszenie i integracja środowiska biznesowego przedsiębiorców, właścicieli firm oraz producentów rolnych przede wszystkim z Gminy Jedlicze
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Wspieranie rozwoju rodziny jako źródła ładu społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
Działalność charytatywna.
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
§ 5.
Głównymi formami realizacji celów stowarzyszenia są:
Prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie marketingu podatków, finansów
Zrzeszanie w swych szeregach fachowców, instytucji gospodarczych i naukowych zainteresowanych problemami przedsiębiorczości.
Organizowanie i finansowanie seminariów, konferencji, szkoleń, targów i wystaw oraz spotkań.
Opracowywanie ekspertyz i raportów dla podmiotów gospodarczych, samorządów i urzędów.
Kojarzenie polskich i zagranicznych firm produkcyjnych i handlowych.
Prowadzenie działalności gospodarczej.
Świadczenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
Rozwój dialogu społecznego.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 6.
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
a) Założycieli
b) Zwyczajnych
c) Wspierających
d) Honorowych
Członkami Unii Przedsiębiorców mogą być przedsiębiorcy.

§ 7.
Członkiem założycielem jest osoba fizyczna będąca sygnatariuszem aktu powołania Unii Przedsiębiorców.
Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych – popierające cele Unii Przedsiębiorców.
§ 8.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Unii Przedsiębiorców, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Unii Przedsiębiorców.
Nabywanie i utrata członkostwa.

§9.
Nabycie praw członka zwyczajnego następuje w drodze uchwały zarządu Unii Przedsiębiorców. zwykłą wielkością głosów, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby.
Członków wspierających przyjmuje się w drodze uchwały zarządu, zwykłą większością głosów.
Członek wspierający, będący osobą prawną działa w Unii Przedsiębiorców za pośrednictwem swego przedstawiciela.
Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Unii Przedsiębiorców na wniosek Zarządu Unii Przedsiębiorców.

§10.
Członkostwo ustaje na skutek:
a) wystąpienia – dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Unii Przedsiębiorców zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
b) wykluczenia w przypadkach:
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres dłuższy niż 12 miesięcy działania na szkodę Unii Przedsiębiorców łamania statutu i nieprzestrzeganie uchwał władz Unii Przedsiębiorców
c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
Wykluczenie wymaga każdorazowo uchwały Zarządu.
Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny, wskazując na prawo wniesienia odwołania od uchwały
do Walnego Zebrania lub do Sądu Powszechnego w terminie 7 dni od daty doręczenia stosowniej uchwały.
Ustanie członkostwa powoduje utratę wszelkich praw do działalności w Unii Przedsiębiorców a także do jego majątku.

Prawa i obowiązki
§ 11.
Członek założyciel i członek zwyczajny ma prawo do:
Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Unii Przedsiębiorców.
Udziału we wszystkich imprezach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez Unię Przedsiębiorców.
Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Unii Przedsiębiorców dotyczących celów i funkcji Unii Przedsiębiorców.
Korzystania z urządzeń, materiałów, świadczeń i pomocy Unii Przedsiębiorców na zasadach ustalonych przez Zarząd.
Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały zarządu o wykluczeniu.
§ 12.
Członek założyciel i członek zwyczajny zobowiązany jest do:
Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Unii Przedsiębiorców.
Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Unii Przedsiębiorców.
Dbania o dobre imię Unii Przedsiębiorców.
Terminowego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Unii Przedsiębiorców.
§ 13.
Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa i obowiązki takie same jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
Rozdział IV
Władze Unii Przedsiębiorców, tryb dokonywania ich wyboru i uzupełnienia oraz ich kompetencje
Władze Unii Przedsiębiorców
§ 14.
Władzami Unii Przedsiębiorców są:
Walne Zebranie Członków Zarządu
Komisja Rewizyjna
Tryb wyboru i uzupełniania władz
§ 15.
Kadencja wszystkich władz Unii Przedsiębiorców trwa dwa lata.
Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów najmniej obecności, co najmniej połowy plus jeden ilości członków.

§ 16.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Unii Przedsiębiorców w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez organ uprawniony do wyboru.
Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, a skład ilościowy organu jest wystarczający do działania – zgodnie z niniejszym statutem.
Walne Zebranie Członków
§ 17
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Unii Przedsiębiorców.
§ 18.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni a z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 19.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków zwołuje każdego roku Zarząd.
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków z podaniem projektu porządku obrad, terminu i miejsca zebrania powinno być wysłane listem poleconym lub doręczone nie później niż 14 dni przed terminem Zebrania.
Do prawomocności uchwał zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy członków plus jeden.
W razie niestawienia się w wyznaczonym czasie wymaganej liczby członków przewodniczący obradom wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków pół godziny później.
Uchwały tegoż zebrania bez względu na liczbę obecnych są prawomocne.
§ 20.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący, wybrany większością głosów.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 21.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w następujących przypadkach:
a) o ile uzna to za konieczne,
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, z podaniem powodu i sprawy,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
Określenie głównych kierunków działania Unii Przedsiębiorców.
Uchwalenie regulaminu władz Unii Przedsiębiorców.
Określenie zasad wyboru i ilości osób wchodzących w skład Zarządu.
Wybór i odwołanie Zarządu.
Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej.
Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał zarządu.
Podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka w przypadku określonym w § 10 ust. 3.
Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych władz Unii Przedsiębiorców.
Uchwalanie budżetu na rok obrachunkowy.
Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg, zwolnień od tych składek i świadczeń.
Udzielanie pełnomocnictw Zarządowi w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych i pożyczek.
Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomym Unii Przedsiębiorców.
Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Unii Przedsiębiorców lub jego władze.
Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń.
Podejmowanie uchwał o powołaniu innych osób prawnych do realizacji celów statutowych.
Powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw.
Ustanawianie odznak, insygniów, tytułów i odznaczeń oraz zasad ich nadawania.
Zalecanie Komisji Rewizyjnej kontroli problemowych w zakresie innym niż określone przez statut.
Uchwalanie zmian statutu i podjęcie uchwały o rozwiązaniu Unii Przedsiębiorców.

Zarząd
§ 23.
Zarząd kieruje całokształtem działalności Unii Przedsiębiorców, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz
Zarząd składa się z:
prezesa
wiceprezesa
skarbnika
sekretarza
1-3 członków
Zarząd wybiera z pośród siebie Prezesa, V-ce Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
Zasady działania zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie.
Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
Prezes kieruje pracami Zarządu.
Wyboru prezesa dokonuje się w pierwszej kolejności.
Wniosek o odwołanie członków zarządu musi być zgłoszony i podpisany, przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Uchwała o odwołaniu członków Zarządu zapada większością 2/3 ogólnej liczby członków Unii Przedsiębiorców.
Wniosek o odwołanie prezesa jest równoznaczny z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu.
Odwołanie prezesa jest skuteczne, jeżeli na tym samym zebraniu zostanie powołany jego następca.
§ 24.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub za jego zgodą wiceprezes.
Uchwały zarządu zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków zarządu.
W razie równości głosów decydujący głos przysługuje prezesowi.
§ 25.
Obowiązkiem zarządu jest prowadzenie spraw Unii Przedsiębiorców oraz zarządzanie jego majątkiem z należytą starannością, wymaganą w obrocie
gospodarczym i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez władze
Unii Przedsiębiorców.
Prezes kieruje pracami Zarządu.
Wyboru prezesa dokonuje się w pierwszej kolejności.
§ 26.
Do kompetencji Zarządu należy:
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
Realizacja celów i misji Stowarzyszenia zgodnie ze statutowym sposobem ich realizacji.
Realizacja uchwał Walnego Zebrania w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomym Unii Przedsiębiorców.
Wybór delegatów reprezentujących Unię Przedsiębiorców w innych stowarzyszeniach, fundacjach i spółkach.
Zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz w ustalonym trybie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także ustalanie terminu i miejsca ich odbycia.
Przyjmowanie nowych członków na zasadach określonych w § 9.
Wykluczanie członków na podstawie § 10 statutu.
Przygotowywanie projektów regulaminów funkcjonowania zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o wysokości składki rocznej.
Powoływania zespołów roboczych i komisji do określonych zadań.
Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa honorowego.
Udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia i załatwiania określonych spraw.
§ 27.
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Unii Przedsiębiorców, podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu
oraz reprezentowania na zewnątrz uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes z jednym z członków zarządu.
§ 28.
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Unii Przedsiębiorców.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych wyłącznie spośród członków przez Walne Zebranie Członków.
Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
Członkowie komisji rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia;
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
§ 29.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności finansowej Unii Przedsiębiorców
b. kontrola stanu majątkowego
c. opiniowanie sprawozdania finansowego przed corocznym Walnym Zebraniem Członków
d. występowania z wnioskami do zarządu w sprawach będących przedmiotem kontroli
e. przygotowywanie projektu regulaminu pracy komisji Walnemu Zebraniu §.30.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 31.
Majątek Unii  stanowią: fundusze ruchomości nieruchomości
Majątek Unii Przedsiębiorców może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Źródłami powstawania majątku są:
składki członkowskie i inne świadczenia
darowizny, spadki i zapisy
dochody z majątku dotacje
dochody z działalności gospodarczej
odsetki bankowe
§ 32.
Wysokość składki ustalana jest raz w roku przez Walne Zgromadzenie Członków.
Składki powinny być opłacane co pół roku.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Unii Przedsiębiorców.
§ 33.
Unia Przedsiębiorców prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 34.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku ruchomego Unii Przedsiębiorców podejmuje Zarząd.
Zabrania się:
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej ”osobami bliskimi”
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3, ust. 3, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
Rozdziały VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Unii Przedsiębiorców
§ 35.
Zmiany w Statucie wymagają podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków Unii Przedsiębiorców kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Projekt zmian w statucie powinien być dostarczony członkom najpóźniej na 21 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.
§ 36.
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Unii Przedsiębiorców wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Unii Przedsiębiorców kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Unii Przedsiębiorców Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji.
Pozostały po potrąceniu zobowiązań i kosztów majątek należy przekazać na cel charytatywny.
§ 37.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Udostępnij na

Dodaj komentarz

Do góry