Jesteś tutaj
Strona główna > wydarzenia >

Unia Przedsiębiorców w Jedliczu

Z inicjatywy dwudziestu przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze, 9 marca 2019 r. w Gminie Jedlicze powstała Unia Przedsiębiorców. Wspólnie ułożony i zatwierdzony statut, który nakreśla cele oraz zasady działania Stowarzyszenia: Unia Przedsiębiorców w Jedliczu, publikujemy poniżej, jednocześnie zapraszając nowych chętnych do zasilania szeregów Unii.  Telefon kontaktowy: 605 682 499. Więcej informacji po rejestracji w sądzie.

Statut Stowarzyszenia Unia Przedsiębiorców w Jedliczu

 

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

 • § 1

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi „Unia Przedsiębiorców w Jedliczu” zwane dalej „Unią Przedsiębiorców”.
  Unia Przedsiębiorców działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków               i uchwał Zarządu.
 2. Unia Przedsiębiorców posiada osobowość prawną.
 3. Unia Przedsiębiorców jest samorządnym, niezależnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
 4. Unia Przedsiębiorców opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
 5. Unia Przedsiębiorców może prowadzić działalność gospodarczą w odrębnych przepisach prawa, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 6. Unia Przedsiębiorców prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem Członków Unii Przedsiębiorców.
 • § 2

 1. Unia Przedsiębiorców działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jedlicze.
 • § 3

 1. Unia Przedsiębiorców może być członkiem krajowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działalności, jak również prowadzić z nimi współpracę.
 2. Unia Przedsiębiorców może tworzyć z własnej inicjatywy fundacje i spółki prawa handlowego w celu realizacji własnych celów.

Rozdział II
Cele Unii Przedsiębiorców i formy ich realizacji

 • § 4

Celem Unii Przedsiębiorców jest działalność, która nie jest sprzeczna z wymogami katolickiej nauki społecznej oraz etyki życia gospodarczego, a w szczególności:

 1. Zrzeszenie i integracja środowiska biznesowego przedsiębiorców, właścicieli firm oraz producentów rolnych przede wszystkim z Gminy Jedlicze.
 2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 4. Wspieranie rozwoju rodziny jako źródła ładu społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości.
 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 6. Działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
 7. Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 8. Działalność charytatywna.
 9. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 10. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 11. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 12. Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 • § 5

Głównymi formami realizacji celów stowarzyszenia są:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie marketingu, podatków, finansów.
 2. Zrzeszanie w swych szeregach fachowców, instytucji gospodarczych i naukowych zainteresowanych problemami przedsiębiorczości.
 3. Organizowanie i finansowanie seminariów, konferencji, szkoleń, targów i wystaw oraz spotkań.
 4. Opracowywanie ekspertyz i raportów dla podmiotów gospodarczych, samorządów i urzędów.
 5. Kojarzenie polskich i zagranicznych firm produkcyjnych i handlowych.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 7. Świadczenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
 8. Rozwój dialogu społecznego.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • § 6

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, popierające cele Unii Przedsiębiorców.

 1. Wspierających.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Unii Przedsiębiorców, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

 1. Nabycie praw członka zwyczajnego i członka wspierającego następuje w drodze uchwały zarządu Unii Przedsiębiorców.
 2. Członkostwo ustaje na skutek:
 3. a) wystąpienia – dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Unii Przedsiębiorców zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich.
 4. b) wykluczenia w przypadkach: nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, działania na szkodę Unii Przedsiębiorców, łamania statutu i nieprzestrzeganie uchwał władz Unii Przedsiębiorców.
 5. c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

Wykluczenie wymaga każdorazowo uchwały Zarządu.

Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny, wskazując na prawo wniesienia odwołania od uchwały
do Walnego Zebrania lub do Sądu Powszechnego w terminie 7 dni od daty doręczenia stosowniej uchwały. Ustanie członkostwa powoduje utratę wszelkich praw do działalności w Unii Przedsiębiorców a także do jego majątku.

 • § 7

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Unii Przedsiębiorców.
 2. Udziału we wszystkich imprezach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez Unię Przedsiębiorców.
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Unii Przedsiębiorców dotyczących celów i funkcji Unii Przedsiębiorców.
 4. Korzystania z urządzeń, materiałów, świadczeń i pomocy Unii Przedsiębiorców na zasadach ustalonych przez Zarząd.
 5. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały zarządu o wykluczeniu.
 • § 8

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Unii Przedsiębiorców.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Unii Przedsiębiorców.
 3. Dbania o dobre imię Unii Przedsiębiorców.
 4. Terminowego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Unii Przedsiębiorców.
 • § 9

Członkowie wspierający posiadają prawa i obowiązki takie same jak członkowie zwyczajni.

Rozdział IV
Władze Unii Przedsiębiorców, tryb dokonywania ich wyboru i uzupełnienia oraz ich kompetencje

 • § 10

Władzami Unii Przedsiębiorców są:

 1. Walne Zebranie Członków Zarządu
 2. Komisja Rewizyjna

 

 

 • § 11

 1. Kadencja wszystkich władz Unii Przedsiębiorców trwa dwa lata.
 2. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków plus jeden.
 • § 12

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Unii Przedsiębiorców w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez organ uprawniony do wyboru.
 2. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 3. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, a skład ilościowy organu nie jest wystarczający do działania – zgodnie z niniejszym statutem.
 • § 13

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Unii Przedsiębiorców.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście bez prawa do udziału w głosowaniach.
 • § 14

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje każdego roku Zarząd.
 3. Do prawomocności uchwał zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy członków plus jeden.
 4. W razie niestawienia się w wyznaczonym czasie wymaganej liczby członków przewodniczący wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków pół godziny później. Uchwały tegoż zebrania bez względu na liczbę obecnych są prawomocne.
 5. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący, wybrany większością głosów.
 6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 • § 15

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w następujących przypadkach:

 1. O ile uzna to za konieczne.
 2. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, z podaniem przyczyny.
 3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • § 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Unii Przedsiębiorców.
 2. Określenie zasad wyboru i ilości osób wchodzących w skład Zarządu.
 3. Wybór i odwołanie Zarządu.
 4. Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał zarządu.
 6. Podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka Unii Przedsiębiorców.
 7. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych władz Unii Przedsiębiorców.
 8. Uchwalanie budżetu na rok obrachunkowy.
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zwolnień ze składek.
 10. Udzielanie pełnomocnictw Zarządowi w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych i pożyczek.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Unii Przedsiębiorców.
 12. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Unii Przedsiębiorców lub jego władze.
 13. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń.
 14. Podejmowanie uchwał o powołaniu innych osób prawnych do realizacji celów statutowych.
 15. Ustanawianie odznak, insygniów, tytułów i odznaczeń oraz zasad ich nadawania.
 16. Zalecanie Komisji Rewizyjnej kontroli problemowych w zakresie innym niż określone przez statut.
 17. Uchwalanie zmian statutu i podjęcie uchwały o rozwiązaniu Unii Przedsiębiorców.
 • § 17

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Unii Przedsiębiorców, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz 1-3 członków.
 3. Zarząd wybiera z pośród siebie Prezesa, V-ce Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 4. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 5. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 6. Wyboru prezesa dokonuje się w pierwszej kolejności.
 7. Wniosek o odwołanie członków zarządu musi być zgłoszony i podpisany przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 8. Uchwała o odwołaniu członków Zarządu zapada większością 2/3 ogólnej liczby członków Unii Przedsiębiorców.
 9. Wniosek o odwołanie prezesa jest równoznaczny z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu.
 10. Odwołanie prezesa jest skuteczne, jeżeli na tym samym zebraniu zostanie powołany jego następca.
 • § 18

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub za jego zgodą wiceprezes.
 2. Uchwały zarządu zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków zarządu.
 3. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje prezesowi.
 4. Obowiązkiem zarządu jest prowadzenie spraw Unii Przedsiębiorców oraz zarządzanie jego majątkiem z należytą starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i podjętych uchwał przez władze Unii Przedsiębiorców.
 5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Unii Przedsiębiorców, podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu oraz reprezentowania na zewnątrz uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes z jednym z członków zarządu.
 • § 19

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Unii Przedsiębiorców.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych wyłącznie spośród członków przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 5. a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola działalności finansowej Unii Przedsiębiorców
  b) kontrola stanu majątkowego
  c) opiniowanie sprawozdania finansowego przed corocznym Walnym Zebraniem Członków
  d) występowania z wnioskami do zarządu w sprawach będących przedmiotem kontroli

Rozdział V
Majątek i fundusze

 • § 20

 1. Majątek Unii Przedsiębiorców może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 2. Źródłami powstawania majątku są: składki członkowskie i inne świadczenia, darowizny, spadki i zapisy, dochody z majątku dotacje, dochody z działalności gospodarczej, odsetki bankowe.
 3. Wysokość rocznej składki ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Unia Przedsiębiorców prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku ruchomego Unii Przedsiębiorców podejmuje Zarząd.

Rozdziały VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Unii Przedsiębiorców

 • § 21

 1. Zmiany w Statucie wymagają podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków Unii Przedsiębiorców kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Unii Przedsiębiorców wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Unii Przedsiębiorców kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Unii Przedsiębiorców Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji.
 4. Pozostały po potrąceniu zobowiązań i kosztów majątek należy przekazać na cel charytatywny.
 • § 22

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Top