Jesteś tutaj
Strona główna > religia

Słowo na niedzielę

EWANGELIA
Mt 13, 24-43

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”

A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

Przedłożył im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach».

Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście».

On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.

Kto ma uszy, niechaj słucha!»

„Królestwo niebieskie podobne jest…”. Chrystus mówił do swoich uczniów w przypowieściach. Chciał, aby najważniejsze prawdy zrozumieli poprzez opowieść, obraz. Minęło 2000 lat, a my również potrzebujemy plastycznego ukazywania nam prawd naszej wiary. Człowiek inaczej rozumie, kiedy może to sobie wyobrazić, kiedy może ujrzeć oczyma wiary, ale poprzez doświadczenie codzienności. Chrystus mówiąc do Apostołów w przypowieściach, uczy również nas, że mamy tak o Nim mówić, aby to było zrozumiałe dla innych i aby podprowadzało do prawdziwej Tajemnicy, którą jest On sam. „Królestwo niebieskie podobne jest…”. Czy potrafię tak mówić o doświadczeniu Boga, aby mówiąc o sprawach dnia codziennego, o tym, czym żyję, o mojej pracy, odnieść to całe doświadczenie do Niego. Tak opowiadać innym o Panu Bogu, aby Go dostrzegli w swojej codzienności. Ale też, aby zdziwienie było punktem wyjścia w patrzeniu na Boga i Jego królestwo.

Udostępnij na
Do góry